Αντίλογος
Απο τους Γλύπτες στους γλύφτες…

Μαρ.
18

Ολα αυτά τα τσογλάνια που το παίζουν και καλά οικονομολόγοι και αναλυτές στην τηλεόραση το μόνο που ξέρουν είναι να παίρνουν το ξεροκόματο που τους πετάνε τα αφεντικά τους και να τους γλύφουν..
Ελεεινοί τύποι,πληρωμένα παπαγαλάκια της εκάστοτε εξουσίας και γραικύλοι της συμφοράς…
Δείτε το video…

Advertisements
Μαρ.
17


8 Οκτωβρίου 1838

Ο λόγος που έβγαλε ο Κολοκοτρώνης ανεβασμένος στα βράχια της Πνύκας, όπως στα παλιά τα χρόνια τόσοι τρανοί ρήτορες στους Αθηναίους, στέκεται η πνευματική διαθήκη του ήρωα στο Έθνος. Ο λόγος του αγράμματου, μα σοφού στρατηγού προς τα νιάτα της Αθήνας του 1838.

Εφημερίς «Ο Αιών», 13 Νοεμβρίου 1838

Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιόν καιρόν άντρες σοφοί και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ, και ούτε να φθάσω τα ίχνη των….

Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, στη μεγάλη δόξα των προπατόρων μας κι έρχομαι να σας είπω όσα στον καιρό του αγώνα μας και πριν απ’ αυτόν κι ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος παρατήρησα κι απ’ αυτά να κάμωμεν συμπερασμούς και για την μέλλουσαν ευτυχία σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα.

Και διά τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, διά ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι σας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήτον σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθηκαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των… Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τις πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθεν εις τον κόσμον ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα… Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρόν πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι, και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν και οι Μουσουλμάνοι, και έκαμαν ότι μπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστη του… Έκοψαν γλώσσες σε πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν… Τον ένα έκοβαν, ο άλλος τον σταυρό του έκανε.

Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διώρισε έναν βιτσερέ (αντιβασιλέα), έναν Πατριάρχη και του έδωσε την εξουσία της Εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός Κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι Κοτζαμπάσηδες εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξις, οι έμποροι, και οι προκομμένοι, το καλλίτερο μέρος των πολιτών, μη υποφέροντες τον ζυγό έφευγαν κι οι γραμματισμένοι επήραν τα βιβλία και φύγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, κι έτσι έμεινε ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε καθ’ ημέρα χειρότερα… διότι αν βρισκόταν μεταξύ του λαού κανείς με λίγη άνθηση τον λάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορον της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μη υποφέροντες την τυραννίαν των Τούρκων και βλέποντες τις δόξες και τις ηδονές οπού απελάμβανον αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχυνε.

Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετέφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία. Και σαν τους πρέπει να χρεωστούμεν ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανεν τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και οι άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμεν και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε… Όθεν μας ήρθε στο νου να τους μιμηθούμε και να γίνομε ευτυχέστεροι και έτσι έγινε και επροόδευσεν η εταιρεία.

Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε, «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτοκάραβα βατσέλα», αλλά, ως μία βροχή, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της Ελευθερίας μας… και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμεν σ’ αυτό το σκοπό και κάναμεν την επανάσταση.

Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοιαν και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι… Ο ένας πήγαινε στον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα στο στρατόπεδο και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμεν και εις την Κωνσταντινούπολη…

Τόσο τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουαν Έλληνα και φεύγαν χίλια μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός κι ένα καράβι μια αρμάδα. Αλλά δεν εβάσταξε. Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους μα τι να κάνουμε; Είχαμε κι αυτουνών την ανάγκη.

Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Κι όταν έλεγες του Κώστα να δώσει χρήματα διά τας ανάγκας του έθνους, ή να πάει στον πόλεμο, τούτος πρόβαλλε το Γιάννη. Και με αυτό τον τρόπο κανείς δεν ήθελε να συντράμει, μήτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κεφαλή. Αλλά μας έμπαινε Πρόεδρος έξι μήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έρριχνε, και εκάθετο αυτός άλλους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο κι ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι ηθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν κτίζεται, ούτε τελειώνει. Ο ένας λέει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλλος στο αντικρυνό κι ο άλλος στο βοριά, σαν να ήταν το σπίτι στον αραμπά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτον τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, οπού να προστάζει πώς θα γίνει. Παρομοίως κι εμείς χρειαζόμαστε έναν αρχηγό κι έναν αρχιτέκτονα, όστις να προστάζει κι οι άλλοι να υπακούνε και ν’ ακολουθάνε. Αλλά επειδή είμαστε σε τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνοιάς μας, έπεσε η Τουρκιά πάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Εις αυτή την κατάσταση έρχεται ο Βασιλεύς, τα πράματα ησυχάζουν και το εμπόριο κι η γεωργία κι οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά για να αυξήσουμε, χρειάζεται κι η στερέωση της πολιτείας μας, που γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο Βασιλεύς είναι νέος, και συμμορφώνεται με τον τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός αλλ’ η βασιλεία του είναι διαδοχική, και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν και σεις και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως κι ύστερα υπέρ Πατρίδος.

Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάνε μία θρησκεία. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες και στα μπιλιάρδα. Να δοθήτε εις τας σπουδάς σας και καλλίτερα να κοπιάσετε ολίγον, δυο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι στο επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσερις-πέντε χρόνους τη νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι, να σκλαβωθείτε εις τα γεράματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και γεροντοτέρων και κατά την παροιμία «μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε».

Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μη γενεί σκεπάρνι μόνο για το άτομό σας, μα να κοιτάζει το καλό της κοινότητας, γιατί μέσα στο καλό αυτό βρίσκεται και το δικό σας.

Εγώ παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και διά τούτο σας ζητώ συγχώρεση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να ωφεληθήτε από τα περασμένα κι από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποία να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και οι μέρες της γενιάς που σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν σε λίγο περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύκτα και η αυριανή ημέρα.

Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου ημείς ελευθερώσαμε και διά να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της Πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω τον λόγον μου. Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!

Φεβ.
25

Δυστυχώς, όλα δείχνουν πως το παιχνίδι της «γάτας με το ποντίκι», μεταξύ των λεγόμενων «αγορών», των οργάνων της Ε.Ε. και της Ελλάδας, δεν πρόκειται να σταματήσει, όποια πρόσθετα κι όσο σκληρά, ακόμα, μέτρα ληφθούν, σε βάρος των ελλήνων πολιτών. Αυτοί που ξεκίνησαν την επέλαση κατά της χώρας μας, δεν έχουν ολοκληρώσει, απ΄ ό, τι φαίνεται, το – ευρύτερο – έργο τους και συνεχίζουν τις πρακτικές εξόντωσής μας.
Σ΄ αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η άρον-άρον υποβάθμιση, από τον περιβόητο οίκο αξιολόγησης Fitch, των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς), σε μια εποχή, που αναμένονται νέες κινήσεις, τόσο από την Ε.Ε., όσο και από την Ελλάδα. Χωρίς, καν, να περιμένουν τις καινούργιες εξελίξεις, οι «αναλυτές» της μιας από τις τρεις εταιρείες, που καθορίζουν, διεθνώς, το κερδοσκοπικό πλιάτσικο, προχώρησαν στην υποβάθμιση των τραπεζών, δίνοντας, έτσι, το μήνυμα, που λέει «ό,τι και να κάνετε, δεν γλιτώνετε» !…
Οι γνωρίζοντες τα των «αγορών», περιμένουν με σιγουριά, τις επόμενες ημέρες, ανάλογες πράξεις υποβάθμισης και από τις άλλες δύο εταιρείες, τη Standard & Poor`s και τη Moody`s, μιας και το τρίο, συνήθως, πάει μαζί.

Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά, το ερώτημα, που καιρό τώρα στροβιλίζει στη σκέψη πολλών, τίθεται, πλέον, επί τάπητος : που θα οδηγήσει αυτή η τακτική της συνεχούς υποχωρητικότητας ; Μήπως ήρθε η ώρα για αλλαγή στάσης, συμπεριφοράς και πορείας ;

Ο …θεός των «αγορών» δεν φαίνεται να εξευμενίζεται, από τις θυσίες των «Ιφιγενειών» κι αυτές, όπου νάναι τελειώνουν : ο λαός δεν αντέχει άλλη «πλάτη», ψυλλιάζεται, ήδη, πως το παν φιρί – φιρί, μετά την πλάτη να του ζητήσουν να στήσει και…κώλο, αν το τολμήσουν, τότε και οι θεοί θα βλαστημήσουν !

Ο Γ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση, πρώτιστα, αλλά κι όλοι οι άλλοι, πρέπει ν΄ αντιληφθούν και να καταλάβουν, πως η «μπλε γραμμή» η οποία οριοθετεί την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού κι ολόκληρου του έθνους, δέχεται συντονισμένα «πυρά» από τους σύγχρονους «επιδρομείς» κι αυτοί οι αλήτες των οίκων αξιολόγησης, προεξόφλησαν, ήδη, το ξεπέρασμά της, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα, από παράδοση και ιδιοσυγκρασία, δεν αφήνει πολλά περιθώρια, στην πρακτική των ηγετών της : στηρίζουν και στηρίζονται στο λαό και μόνο, στέλνοντας στο διάολο τους πάντες και τα πάντα !… Αλλιώς, στο διάολο, πηγαίνουν αυτοί !

ναφπλιος

Φεβ.
22
 

Κριτική σε στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία δεν κατονομάζει, ασκεί ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να δίνει καθημερινά σκληρές μάχες επιβίωσης για τη χώρα σε όλο τον κόσμο και οι από κάτω να εμφανίζουν εικόνα Βαβέλ».

Σε συνέντευξή του στο Έθνος, ο κ. Σκανδαλίδης εμφανίζεται να στηρίζει τις επιλογές του πρωθυπουργού, συμπληρώνοντας όμως ότι «πρέπει να βρει τον τρόπο και τον χρόνο να ασχοληθεί ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επειγόντως με το Κίνημα» και «να ανοίξει το δρόμο ώστε ο γραμματέας και το Πολιτικό Συμβούλιο να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν».

Απευθύνεται και στους υπουργούς, ωστόσο, καλώντας τους «να βγουν στο δρόμο και στον λαό και να στηρίξουν συνολικά τις επιλογές της κυβέρνησης και όχι του δικού τους χωραφιού».

Ο κ. Σκανδαλίδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «καλοί είναι οι ‘πρωινοί καφέδες’, αλλά προέχει η κυβέρνηση να αποκτήσει πραγματική Κυβερνητική Επιτροπή με θεσμοποιημένες εξουσίες και το κόμμα σπονδυλική στήλη».

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκεί η ΝΔ στον Γ.Παπανδρέου αναφορικά με τη δήλωσή του περί εθνικής κυριαρχίας, ο κ. Σκανδαλίδης εμφανίζεται να συμμερίζεται την άποψη του πρωθυπουργού και επιτίθεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «πάει πολύ να τον κατηγορούν και να ζητούν τα ρέστα αυτοί που, αφού μείωσαν την εθνική κυριαρχία, απέδρασαν από την εξουσία».

Ως προς τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Οικονομία, ο Κ.Σκανδαλίδης υποστηρίζει ότι «έπρεπε πρώτα να κινηθεί η δικαστική διαδικασία» και πως «δεν μπορεί σε αυτή τη φάση των μεγάλων ανατροπών, η Βουλή να αναζητά επ’ άπειρον ενόχους».

τανεα.gr

function openWindow(theTarget, windowName, Properties){ var newWin = window.open(theTarget, windowName, Properties); newWin.focus(); }

Φεβ.
17
Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ (Έθνος 16-2-2010)

Ανατριχιαστικός είναι ο μηχανισμός με τον οποίον συγκεκριμένοι τραπεζικοί κολοσσοί κερδοσκόπησαν εναντίον της χώρας μας, με αποτέλεσμα αυτοί μεν να κερδίσουν ποσά ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα δε να τεθεί υπό ξένη οικονομική κηδεμονία. Αξίζει να τον περιγράψουμε σε αδρές γραμμές. Το αποφασιστικό εργαλείο στο παιχνίδι που παίχτηκε εναντίον της Ελλάδας είναι ένα εντελώς πρόσφατο χρηματοπιστωτικό προϊόν που ονομάζεται CDS (από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων credit default swaps).

Πρόκειται για ασφάλιση κατά της περίπτωσης μη αποπληρωμής ενός χρέους. Μια τράπεζα π.χ. που αγοράζει ομόλογα ενός κράτους ασφαλίζει το ποσό που έδωσε σε μια άλλη τράπεζα, η οποία είναι υποχρεωμένη να της δώσει αυτή τα λεφτά της, αν το κράτος χρεοκοπήσει και βρεθεί σε αδυναμία να εξοφλήσει τα ομόλογά του όταν λήξουν ή να πληρώσει ενδιαμέσως τους τόκους.

Εννοείται ότι όσο πιο επισφαλής είναι η οικονομική κατάσταση μιας χώρας τόσο υψηλότερα ασφάλιστρα θα απαιτήσει η τράπεζα που ασφαλίζει το χρέος.
Το στοιχείο που σοκάρει είναι ότι τρεις και μόνο τραπεζικοί κολοσσοί, η γερμανική Ντόιτσε Μπανκ και οι αμερικανικές Γκόλντμαν Ζαξ και Τζ. Π. Μόργκαν ελέγχουν τον 75% (!) της παγκόσμιας αγοράς των CDS.
Πάμε τώρα στην περίπτωση της Ελλάδας. Περί τα μέσα Γενάρη, περίπου δέκα ημέρες πριν η χώρα μας αναζητήσει αγοραστές για το πενταετές ομόλογό της, η Ντόιτσε Μπανκ δημοσιοποιεί μια έκθεση – φωτιά για την ελληνική οικονομία, όπου αναφέρει πως πάμε χάλια και δεν αποκλείεται κατάρρευση.
Αμέσως μετά κινητοποιείται το τμήμα της CDS της Ντόιτσε Μπανκ. Ζητάει πολύ υψηλότερα ασφάλιστρα για το ελληνικό χρέος, αφού υποτίθεται ότι η χώρα μας βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, όπως λέει το τμήμα μελετών της… ίδιας τράπεζας!
Αφού το επιτόκιο των CDS για την Ελλάδα ανεβαίνει, περνάει αμέσως το μήνυμα παγκοσμίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: τα διεθνή ΜΜΕ που δρουν ως «παπαγαλάκια» των κερδοσκόπων ουρλιάζουν ότι η ελληνική οικονομία παραπαίει, η ανενημέρωτη κοινή γνώμη τρομοκρατείται και οι επαΐοντες καταλαβαίνουν ότι στοχοποιήθηκε η Ελλάδα και οδεύει προς οικονομικό «γδάρσιμο».
Εν συνεχεία η ίδια η Ντόιτσε Μπανκ μαζί με την Γκόλντμαν Ζαξ αναλαμβάνουν να… πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα! Να τα προωθήσουν στους υποψήφιους αγοραστές! Ναι, αυτοί ακριβώς που συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση του κλίματος καταρράκωσης της ελληνικής οικονομίας για να διευκολυνθούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις!
Δεν πρόκειται περί κακόγουστου αστείου. Μιλάμε εντελώς σοβαρά. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως και πάμπολλες άλλες κυβερνήσεις, υποχρεώνεται αντικειμενικά να προστρέξει στις τράπεζες που ελέγχουν την αγορά CDS, παρ’ όλο που υπονομεύουν την Ελλάδα. Τους πληρώνει ουσιαστικά «προστασία», με τη χυδαία έννοια του όρου, ελπίζοντας να τις εξευμενίσει ώστε να την βοηθήσουν να δανειστεί με ανεκτά επιτόκια.
Η Ντόιτσε Μπανκ λοιπόν ως ανάδοχος τράπεζα μαζί με την Γκόλντμαν Ζαξ και άλλες, που παίζουν πολύ δευτερεύοντα ρόλο, καθορίζουν ουσιαστικά το επιτόκιο με το οποίο θα διαθέσει τα ομόλογά της η κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει περιθώρια να μη συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους.
Εννοείται ότι η Ντόιτσε Μπανκ και η Γκόλντμαν Ζαξ έχουν ενημερώσει τους πελάτες τους, οι οποίοι τρέχουν σαν τρελοί να αγοράσουν ελληνικά ομόλογα με επιτόκιο 6,2%, γιατί φυσικά οι τράπεζες αυτές γνωρίζουν εκ των ένδον πως έχει στηθεί το παραμύθι της δήθεν επαπειλούμενης χρεοκοπίας.
Η Ντόιτσε Μπανκ και η Γκόλντμαν Ζαξ εισπράττουν παχυλές προμήθειες εκατομμυρίων ευρώ από τους πελάτες τους, ενώ αγοράζουν και οι ίδιες μεγάλες ποσότητες χρυσοφόρων ελληνικών ομολόγων.
Τώρα ετοιμάζουν τον επόμενο γύρο ελληνικού δανεισμού, στήνοντας σκηνικό για ακόμη μεγαλύτερα κέρδη φυσικά…
ΤΩΡΑ ΤΡΕΜΟΥΝ
Τα κράτη, όμηροι των τραπεζών
ΚΑΘΥΒΡΙΖΟΥΝ την Ελλάδα οι Γερμανοί. Εχουν όμως ταραχθεί ακόμη και αυτοί από την επίδειξη δύναμης των τραπεζών. «Η Κοινότητα θα έπρεπε να σκεφθεί πώς θα μπορέσει να αποξηράνει αυτόν τον βάλτο (των τραπεζών) που πιάνει ομήρους ολόκληρες χώρες» έγραψε σε πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο της η «Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε».
Η «Μοντ» είναι εξοργισμένη:
«Μόλις έναν χρόνο αφότου τα κράτη έσωσαν τις τράπεζες αφιερώνοντας κολοσσιαία ποσά και στις δύο όχθες του Ατλαντικού -25% του ΑΕΠ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- τα χρεωμένα κράτη πέφτουν θύματα επιθέσεων από τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διέσωσαν.
Αυτό είναι ένα από τα πικρά μαθήματα της ελληνικής κρίσης» ομολογεί η γαλλική εφημερίδα.

Φεβ.
15

Σε συνέντευξη της στο ΒΗΜΑ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι νιώθει «εν μέρει ανεπιθύμητη» στη ΝΔ.

Αναλύοντας, εξάλλου, τα αίτια της μεγάλης ήττας της από τον Αντώνη Σαμαρά αναγνωρίζει προσωπικά λάθη και επισημαίνει ότι χρεώθηκε την αντίδραση των πολιτών απέναντι στην οικογενειοκρατία και στα λάθη της κυβέρνησης Καραμανλή.

Χρειάζεται πράγματι τεράστια διανοητική προσπάθεια για να αντιληφθεί κανείς τώρα αυτό που ο κόσμος της ΝΔ κατάλαβε πριν από σχεδόν τρεις μήνες.
Τώρα εμείς ΚΑΛΗ ΤΡΙΧΡΟΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ …

Φεβ.
11
Φεβ.
11
Φεβ.
11


Έναν απροσδόκητο σύμμαχο βρήκε στο πρόσωπο του επικεφαλής των πρασίνων ευρωβουλευτών η …ντροπαλή ελληνική κυβέρνηση.

Ο «κόκκινος Ντάνι», του πάλαι ποτέ Μάη του ’68, πήρε τον …καυγά πάνω του κι έκανε ό,τι θα έπρεπε να είχε κάνει η χώρα μας, μόλις δέχθηκε τα πρώτα λυσσαλέα χτυπήματα της δικτατορίας των αγορών. Στην ολομέλεια του ευρωπαικού κοινοβουλίου εξαπέλυσε επίθεση κατά της κομισιόν για έλλειψη αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. «Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες –τόνισε- για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα; Που είναι η αλληλεγγύη για την Ισπανία; Δεν φαίνεται πουθενά, δεν ακούω τίποτα». Υπενθύμισε, δε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της κομισιόν Μπαρόζο, ότι, ένα μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής αιμορραγίας της χώρας μας οφείλεται στις υψηλές αμυντικές δαπάνες οι οποίες τρώνε το 4,3% του ΑΕΠ. Κατηγόρησε την ευρωπαική ένωση για απόλυτη απραξία στην επίλυση του κυπριακού και στην ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κάτι που όπως είπε «θα ελάφρυνε το ΑΕΠ της Ελλάδας από αυτή την ηλίθια και βλακώδη εμπλοκή».

Φεβ.
09

Το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα ανησυχεί τους πολίτες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αποδέχονται την αναγκαιότητα λήψης εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό του. Αυτό δείχνουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης που διεξήχθησαν για λογαριασμό του «Σκάι» και της εφημερίδας «Ημερησία». Σύμφωνα με την έρευνα της Metron Analysis που δημοσιεύει η οικονομική εφημερίδα, το 68,9% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι αναγκαία για την έξοδο από την κρίση.Αντιθέτως, υπερβολικά τα χαρακτηρίζει το 23,6%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι συμφωνεί με τα μέτρα και το 57,2% όσων δήλωσαν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας….

Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δείχνει η πλειοψηφία όσων μετείχαν στο έκτακτο «βαρόμετρο» της Public Issue για λογαριασμό του «Σκάι», καθώς το 64% πιστεύει ότι διαθέτει σχέδιο απέναντι στην κρίση, το 62% ότι είναι ικανή να την αντιμετωπίσει και το 60% ότι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης θα αποδειχτεί αποτελεσματικό.
Σχεδόν επτά στους δέκα επιδοκιμάζουν την πολιτική περικοπών στον δημόσιο τομέα, μέσω του ψαλιδίσματος των επιδομάτων και του «παγώματος» μισθών και προσλήψεων. Λιγότεροι είναι, όμως, όσοι προτίθενται να προχωρήσουν σε επιπλέον θυσίες. Το 61% διαφωνεί με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και το 69% με την αύξηση του φόρου στα καύσιμα. Διχασμένη είναι η κοινή γνώμη, όσον αφορά στην επιβολή νέων φόρων, με όσους αντιτίθενται στο ενδεχόμενο να επιτυγχάνουν οριακή πλειοψηφία, 51%. Το 30% είναι θετικό και το 18% δηλώνει ότι «εξαρτάται» .
Σύμφωνα με το «βαρόμετρο», ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου εξακολουθεί να χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών, με το 58% των ερωτηθέντων να τον θεωρεί ικανό διαχειριστή των προβλημάτων. Πρόκειται για ποσοστό υψηλότερο και από εκείνο του Γ. Παπανδρέου, που συγκεντρώνει το 55%. η υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, συγκεντρώνει το 42%. Θετική απήχηση έχει και η αντιπολιτευτική τακτική του Αντώνη Σαμαρά, στο ζήτημα της Οικονομίας, καθώς το 58% θεωρεί ότι τηρεί σωστή στάση απέναντι στην κυβέρνηση.
Το 83% των ερωτηθέντων ανησυχεί για τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, το 59% αισιοδοξεί, όμως, το ενδεχόμενο χρεωκοπίας είναι απίθανο.